Samen met onze partners bieden wij goed onderwijs vanuit een goede school.

Ambities

  • Onze opleidingsteams werken vanuit onze Aventus-onderwijsvisie
  • Samen met onze partners verbeteren wij continu ons onderwijs
  • Onze studenten ervaren excellente service: wij zijn betrouwbaar, duidelijk en werken opbrengstgericht

Vanuit onze herijkte strategische koers en de Kwaliteitsagenda 2019-2022 vernieuwen we onze onderwijsvisie. De contouren ‘staan’. Zo is duidelijk dat we ons nog meer richten op goede aansluiting op de arbeidsmarkt. De visie is in 2019 klaar.

Nieuwe onderwijsvisie
Samen werken aan een goede school

Studenten geven hun opleiding een 7,1 (JOB-monitor 2018). Dat is hetzelfde rapportcijfer als in 2016 en we scoren hiermee landelijk gemiddeld. Studenten zijn het meest tevreden over hun docenten, begeleiding, stage, onderwijsfaciliteiten en de examens.

Wij vinden dat iedere student niet alleen het beste onderwijs, maar ook excellente service verdient. In 2018 richtten we onze studentenservices daarom anders in (zie hoofdstuk 2), zodat we sneller en beter kunnen inspelen op vragen van studenten.

Rapportcijfer studenten
Samen werken aan een goede school

Vanuit onze Veranderagenda organiseren wij ‘projecten’ tegenwoordig anders. Professionals van sectoren en diensten werken in multidisciplinaire teams samen en dat zorgt ervoor dat ons verandervermogen als organisatie groeit.

In 2018 ontmoetten leidinggevenden elkaar tijdens bijeenkomsten over thema’s uit de Veranderagenda. Zij gaven veranderthema’s samen richting en inhoud vanuit dit management developmenttraject. Via intervisie en coaching kwamen ook persoonlijke ontwikkelingsdoelen aan bod.

Multidisciplinair
samenwerken
Samen werken aan een goede school
Werkdrukaanpak
Samen werken aan een goede school

Wie met plezier voor de klas staat, kan studenten motiveren en inspireren. Daarom hebben we sinds 2016 twee jaar geïnvesteerd in het project Van werkdruk naar werkplezier. Sinds 2018 is de aanpak meer ingebed in ons dagelijkse werk.

Zo staat in elk teamplan welke maatregelen opleidingsteams nemen om werkdruk te verminderen en werkplezier te vergroten. Vanuit de Aventus Academie bieden we hiervoor een uitgebreid aanbod aan trainingen en workshops.
We boeken resultaat – 10% meer medewerkers ervaren minder werkdruk in 2018 dan in 2016 – maar we zijn er nog niet. Nog steeds ervaart de helft van onze medewerkers een te hoge werkdruk.

De tevredenheid van medewerkers steeg in 2018 naar 7,1. Hiermee scoren we nog niet landelijk gemiddeld, maar we zijn op de goede weg. Wat betreft verzuim doen we het met 5,7% hetzelfde als vorig jaar. Dat cijfer moet omlaag en daar blijven we komend jaar op inzetten door intensieve begeleiding van medewerkers in een langdurige verzuimsituatie en vooral door meer aandacht te besteden aan preventie.

Om ons kwaliteitsbewustzijn en de kwaliteitscultuur te versterken, kennen wij sinds 2018 een centrale afdeling Kwaliteitsmanagement. Van hieruit adviseren kwaliteitsmedewerkers de onderwijssectoren. Zij stimuleren de kritische dialoog, nemen deel aan expertteams en delen hun kennis en inzichten in werkgroepen en adviescontacten met betrekking tot teamplannen.

Zo ondersteunt Kwaliteitsmanagement op allerlei manieren bij verhoging van het kwaliteitsbewustzijn bij individuele medewerkers en teams. In 2019 breiden we de afdeling uit naar zes medewerkers en zetten we in op verdere versterking van ons kwaliteitsmanagementsysteem.

Kwaliteit
Samen werken aan een goede school

Na een succesvolle pilot bij Creatieve industrie is in 2018 de inrichting en borging van het examenproces verbeterd. Elke sector heeft één examencommissie en er is een duidelijker onderscheid gemaakt in de taakverdeling tussen de opleidingsteams en de examencommissie. Kaders zijn duidelijker neergezet, zodat we examinering niet alleen beter organiseren maar er ook beter (onafhankelijk) toezicht op houden.

Ons handboek examinering is gebaseerd op de landelijke procesarchitectuur Examinering en beschrijft beleid, processen, taken en verantwoordelijkheden. Wij kopen onze examens meestal in.

Examinering
Samen werken aan een goede school

ICT-vernieuwing
Wij werken aan een eenvoudige, efficiënte en veilige digitale samenwerkingsomgeving voor studenten en medewerkers. Afgelopen jaar zijn medewerkers getraind in het gebruik van Office 365 Teams en OneDrive.
Vanaf 1 maart werken studenten en medewerkers samen in de Office 365-omgeving.

Met acht andere mbo-instellingen hebben we na een gezamenlijke Europese aanbesteding het nieuwe studentinformatiesysteem Osiris aangeschaft. Dit wordt de komend jaren ingevoerd. We blijven als instellingen samenwerken en kennis en gebruikerservaringen delen. Osiris gaat de huidige applicaties EduArte en Trajectplanner vervangen.

ICT-vernieuwing en AVG
Samen werken aan een goede school

AVG: bewustwording is belangrijk
Studenten, ouders, medewerkers, partners: zij kunnen ervan uitgaan dat wij zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie. Daarom werken wij vanzelfsprekend volgens de Algemene verordening gegevensbescherming(AVG) die in 2018 inging. We hebben afgelopen jaar onze privacyreglementen vernieuwd, dataregisters ontwikkeld, privacyreglementen opgesteld en verwerkersovereenkomsten gesloten met leveranciers.

Om medewerkers bewust te maken van de noodzaak om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens, organiseerden wij in 2018 een privacy awareness-campagne. Die bewustwording is belangrijk: wij moesten afgelopen jaartwee datalekken melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens die door menselijk handelen waren veroorzaakt. We hebben dit gelukkig goed kunnen oplossen.

We investeren in verduurzaming van onze gebouwen. Zo is onze sporthal in Apeldoorn energieneutraal dankzij zonnepanelen.

In ons pand aan de Laan van de Mensenrechten maken we geen gebruik meer van fossiele brandstoffen en gebruiken we steeds meer LED-verlichting en staan twee elektrische bedrijfsauto’s klaar voor medewerkers.

Bij de aanbesteding van onze catering hebben we duurzaamheidseisen gesteld: we streven onder meer naar zero-waste in 2021.

Duurzamer Aventus
Samen werken aan een goede school