Aventus biedt alle jongeren en volwassenen kansen om zich maximaal te ontwikkelen en deel te nemen aan de samenleving.

Ambities

 • wij bieden flexibele leerroutes om te verbreden, te verdiepen en te versnellen en houden rekening met persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden
 • wij dagen onze studenten uit om hun talenten
  maximaal te ontwikkelen
 • wij werken samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en instellingen om jongeren in een kwetsbare positie en volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt maximaal te laten groeien en te laten meedoen

Anno nu bestaat een opleiding uit een basisdeel (algemene vakken), een profieldeel (beroepsgerichte vakken en stage) en uit keuzedelen. Via keuzedelen stellen studenten een deel van hun opleiding zelf samen.

Zo kan een student bijvoorbeeld eenvoudig doorstromen dankzij het keuzedeel hbo, zichzelf verbreden met een keuzedeel ondernemerschap of kiezen voor een verdere verdieping in het eigen vakgebied.

Elke opleiding stelt een passend aanbod samen, in samenspraak met werkgevers. Bestaat een gewenst keuzedeel nog niet, dan ontwikkelen we dit zelf. Zo biedt Economie & Handel alle studenten bijvoorbeeld de optie om het keuzedeel Voetbal Trainer Coach te volgen.

Keuzedelen
Jouw route naar maximale groei

Wij vernieuwen onze onderwijsvisie en willen meer vraaggestuurd werken.

In 2018 startte al een aantal nieuwe onderwijsroutes:

 • Samen met het vmbo van het Apeldoornse Cortenbosch zijn we een doorstroomtraject gestart voor secretariële opleidingen. Doel is een betere overgang naar het mbo.
 • Economie & Handel nam samen met FERM en H3lab het initiatief voor het project Gamification voor voortijdig schoolverlaters. Studenten ontwikkelen zelf een project, verkennen hun mogelijkheden en (her)oriënteren zich zo opnieuw op de arbeidsmarkt.
 • Zorg & Welzijn startte met de zorgbranche Verbrede Leerpaden, om zij-instromers de kans te bieden om zich in de zorg te verdiepen. Ook hierbij staat praktijkleren centraal.
 • Nieuw is ook ons BBL-traject (leren en werken) dat we op verzoek van en samen met Thuiszorgorganisatie Carinova zijn gestart voor dienstverlening in de zorg.

Nieuwe onderwijsroutes
Jouw route naar maximale groei

Om je maximaal te ontwikkelen, is perspectief op wat je kunt en wilt op de arbeidsmarkt natuurlijk cruciaal. Daarom blijven wij inzetten op kwaliteitsverbetering van Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Alle onderwijsteams volgen hiervoor regelmatig scholing.

In 2018 zochten we ook verbinding met het vmbo, om onze visie en loopbaanleerlijnen goed op elkaar af te stemmen. In 2019 voeren we hiervoor samen een regionaal projectplan uit.

Loopbaanoriëntatie
en-begeleiding
Jouw route naar maximale groei

Vakwedstrijden, challenges en internationale oriëntatie

 • 30 opleidingen organiseerden schoolvakwedstrijden, 242 studenten deden mee
 • Aventus was gastlocatie voor diverse kwalificatiewedstrijden, studenten organiseerden mee
 • Dinand Hekman won brons tijdens EuroSkills in Budepest (Landbouwtechniek)
 • 704 studenten oriënteerden zich internationaal (van buitenlandstage tot Cambridgecertificaat)
 • Conferentie Aventus goes International met workshops, TED-Talks en informatiemarkt
 • 23 multidisciplinaire challengeteams gestart, 553 studenten deden mee
 • 5 grote creathons/hackathons met gemeenten, bedrijven en instellingen
(Excellent) talent
ontwikkelen
Jouw route naar maximale groei

In de Keuzegids MBO 2018 stond Aventus met 17 topopleidingen en behaalde daarmee plek 23. Studenten van deze opleidingen geven in de gids aan het contact met hun docenten hoog te waarderen, net als de begeleiding en de lessen zelf.

In de Keuzegids MBO 2019 – vers van de pers – doen we het nog beter. We hebben nu 29 topopleidingen en staan daarmee op plek 19 in de Keuzegids MBO. Bijzonder: Interieuradviseur werd voor de zesde keer achter elkaar topopleiding.

29 Topopleidingen
Jouw route naar maximale groei

Aventus is er zéker ook voor jongeren (en volwassenen) in een kwetsbare positie, die meer ondersteuning nodig hebben om hun opleiding succesvol af te ronden of een baan te vinden.

Zo werken wij met diverse gemeenten in de Stedendriehoek samen binnen de Intake Sluitende Aanpak. Doel is kwetsbare jongeren tot 27 jaar die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, weer naar school of aan het werk te krijgen. Via ISA kijken we of iemand ‘schoolbaar’ is. We gaan in gesprek, geven intensieve begeleiding en organiseren zo nodig een traject op maat. Zo komt een startkwalificatie - en liefst een baan - in beeld.

Intake Sluitende Aanpak
Jouw route naar maximale groei

Aventus steunt de coachingsformule 2GetThere, dat in 2018 in Apeldoorn van start ging. Jongeren coachen andere jongeren die afgehaakt zijn en stimuleren ze terug te gaan naar school, een stage te doen of een baan te zoeken.

2GetThere werkt nauw samen met scholen en hulporganisaties. FERM Stedendriehoek, de Gelijke Kansen Alliantie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gemeente Apeldoorn en Helicon (mbo) steunen het project ook.

2GetThere
Jouw route naar maximale groei