Het aantal studenten steeg van 11.194 studenten in 2017 naar 11.486 in 2018. Het aantal voltijdstudenten (BOL) daalde licht, maar het aantal studenten dat leren en werken combineert (BBL) steeg sterk. Bij Aventus zagen wij een stijging van het aandeel BBL-studenten van 29,6% in 2017 naar 33,2% in 2018. In vergelijking steeg landelijk het aandeel BBL in het mbo van 22,0% in 2017 naar 24,3% in 2018.

In 2018 volgden 395 nieuwkomers bij ons een inburgeringscursus. Het volwassenenonderwijs (VAVO) groeide naar 499 studenten. 

Gezien de groei van studenten is het logisch dat wij ook meer medewerkers hebben. Eind 2018 waren dat er 1.122 (886 fte). Onze 166 vacatures in 2018 konden we allemaal goed invullen.

Vanuit vijf sectoren bieden onze onderwijsteams elke dag het beste onderwijs aan studenten:

 • Creatieve industrie
 • Economie & Handel
 • Entree & Educatie
 • Techniek & Mobiel
 • Zorg & Welzijn

Zes diensten ondersteunen onderwijsteams en sectoren:

 • Audit & Compliance
 • Bedrijfsvoering
 • Finance & Control
 • Human Resource Management
 • Strategie & Onderwijs
 • Studentenservices
Bestuur en organisatie 1/3
Over Aventus
Bestuur en organisatie 2/3
Over Aventus

Veranderingen Audit & Compliance
Vanaf 2019 houdt Audit & Compliance op te bestaan. De versterkte afdeling Kwaliteitsmanagement van de dienst Strategie & Onderwijs gaat audits uitvoeren die gericht zijn op de kwaliteit van ons onderwijs en de controller risicomanagement die onderdeel is van de dienst Finance & Control doet (thema)onderzoek in het kader van risicobeheersing. De regie op compliance (voldoen aan wet- en regelgeving) is belegd bij de bestuurssecretaris.

Veranderingen diensten
Voor een krachtiger dienstverlening voor onze studenten is Studentenservices in 2018 anders georganiseerd. Het Loopbaan Expertise Centrum, Service & Informatiepunt horen nu bij Strategie & Onderwijs en hebben zo een betere verbinding met onderwijskundigen, communicatiespecialisten en team voorlichting. Onderwijslogistiek (plannen, roosteren en voorkomen verzuim) is gezien de directe relatie met huisvesting, ICT en facilitaire zaken, onderdeel geworden van Bedrijfsvoering.

De loopbaanexperts die onder meer adviseren over begeleiding van studenten met een extra ondersteuningsvraag, worden in juni 2019 ondergebracht bij de onderwijssectoren.

Studentenservices bestaat nu nog uit studentenadministratie (aanmelding en inschrijving) en examinering en blijft inzetten op de verdere verbetering van de dienstverlening richting de student.

Bestuur en organisatie 3/3
Over Aventus

Raad van toezicht
De raad van toezicht keurt het strategisch meerjarenbeleid, de begroting en de jaarrekening goed. Door goed toe te zien op de vertaling van beleid naar de praktijk, houdt de raad integraal toezicht op het reilen en zeilen binnen Aventus. De raad benoemt de accountant en is werkgever van het college van bestuur.

College van bestuur
Het college van bestuur bestaat uit twee personen. Het is verantwoordelijk voor de jaarlijkse begroting en jaarrekening, het strategisch beleid en het strategisch activiteitenplan en de bewaking van onze identiteit. Verder vertegenwoordigt het college Aventus bij onder meer het ministerie van OCW, brancheorganisatie MBO Raad, gemeenten en koepelorganisaties.

In juli 2018 nam Gideon Alewijnse afscheid van Aventus, hij is per januari 2019 opgevolgd door Jos van Deursen. Gedurende de periode augustus t/m december 2018 nam mevrouw Ellen Marks- de Ruijter de volledige taken van het college van bestuur waar.

Missie 
“Aventus laat zien hoe mooi en uitdagend beroepsgericht onderwijs is en stimuleert daarmee elke dag de groei van het individu, het bedrijfsleven en de samenleving.”

Visie 
Wij zijn ervan overtuigd dat wij onze studenten voor een succesvolle (leer)loopbaan toekomstgerichte vakkennis en persoonlijke en sociale vaardigheden moeten meegeven. Onze studenten en cursisten leren bij ons de regie te nemen over hun ontwikkeling, in een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt en samenleving.

Missie, visie en
cultuurwaarden
Over Aventus

Cultuurwaarden
Wij werken vanuit vier cultuurwaarden: nieuwsgierig, ambitieus, samen en aandacht.

Nieuwsgierig
Wij willen leren, inspireren, uitdagen en uitgedaagd worden. Daarom zijn wij nieuwsgierig naar elkaar en de wereld om ons heen. Wij gaan op zoek naar vernieuwing om onszelf, ons onderwijs en Aventus van goed tot beter te maken.

Ambitieus
Ambitie krijgt bij Aventus de ruimte. Wij ontwikkelen ons en pakken onze kansen om het onderwijs en de dienstverlening aan onze studenten verder te verbeteren.

Samen
Wij gebruiken elkaars kracht en talent en werken samen aan een goede school voor onze studenten. Met onze partners in de regio houden wij ons onderwijs toekomstgericht.

Aandacht
Wij hebben aandacht voor onze studenten en voor elkaar. Met de ander zoeken wij naar optimaal resultaat. Dat komt onze studenten en Aventus ten goede.

Aventus in cijfers

Strategische koers herijkt, aangevuld en verlengd 
Onze koers Klaar voor de toekomst 2016-2020 is in 2015 samen met studenten, medewerkers, bedrijven, brancheorganisaties en maatschappelijke organisaties ontwikkeld. 

Met het nieuwe Bestuursakkoord (zie pagina 7) als wegwijzer hebben wij in 2018, samen met divers samengestelde groepen interne en externe stakeholders, onze strategische koers herijkt. We gaan door op de ingeslagen weg, maar hebben onze koers, waar nodig aangescherpt, verlengd tot 2022. Onze strategische doelen zijn dezelfde gebleven:

 • in de top 15 van de Keuzegids MB
 • bedrijven en partners waarderen ons met een 7,0
 • groei naar 12.500 studenten/cursisten
 • medewerkers geven Aventus een 7,0


Koers
Over Aventus

Kwaliteitsafspraken 2015-2018 en en kwaliteitsagenda 2019-2022
Net als andere regionale opleidingscentra hebben wij in 2015 kwaliteitsafspraken gemaakt met de onderwijsminister. Deze afspraken liepen tot 2018. Wij hebben goede resultaten geboekt op het gebied van professionalisering, intensivering van taal- en rekenonderwijs, excellentie, voortijdig schoolverlaten, studiewaarde en beroepspraktijkvorming. Deze thema’s blijven we ook de komende jaren aandacht geven.

In 2018 hebben het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de MBO Raad nieuwe, gezamenlijke ambities voor het mbo vastgelegd in het Bestuursakkoord Trots, vertrouwen en lef. Uitgangspunt hierbij is om meer ruimte en vertrouwen te geven aan MBO-instellingen. Speerpunten in het akkoord zijn: de arbeidsmarkt van de toekomst, gelijke kansen en aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie. Op basis hiervan hebben we onze kwaliteitsagenda 2019-2022 gemaakt. Hierin staan onze ambities en vooral wat wij doen om die te realiseren en welke concrete resultaten wij willen boeken.

Veranderagenda
Om de strategie uit te kunnen voeren hebben we in 2017 onze Veranderagenda 2017-2020 opgesteld. Hierin hebben wij onze strategische koers verbonden met de belangrijkste veranderopdrachten voor onze organisatie die nodig zijn om onze koers te kunnen realiseren. Hierbij gaat het onder meer om vernieuwing van onze onderwijsvisie, het veerkrachtiger maken van de onderwijsteams, het bouwen aan onze Aventus-cultuur, heldere sturing en krachtige dienstverlening, waarbij de student centraal staat. Op basis van onze strategie, de bijbehorende kwaliteits- en veranderagenda hebben wij ook een HR-agenda gemaakt, die richting geeft aan de organisatieontwikkeling en professionalisering die nodig zijn voor succesvolle uitvoering van ons beleid. 

Jaarverslag
ondernemingsraad
Jaarverslag
studentenraad
Jaarverslag
raad van toezicht

Vanuit onze strategische koers werken we tot 2022 aan vijf strategiepijlers:

Thuis bij Aventus
Studenten vinden bij ons een veilige thuisbasis waar zij kunnen ontdekken wie zij zijn en waar ruimte is voor hun sociale ontwikkeling.

Jouw route voor maximale groei
Wij bieden jongeren en volwassenen kansen om zich maximaal te ontwikkelen en deel te nemen aan onze samenleving.

Klaar voor je toekomst
Wij anticiperen op wat de (regionale) arbeidsmarkt in de toekomst vraagt en leren onze studenten vraagstukken van morgen op te lossen en zich te blijven ontwikkelen in hun leerloopbaan.

Dit zijn onze vijf
strategiepijlers tot 2022
Over Aventus

Leven lang ontwikkelen bij Aventus
Wij zijn de mbo-opleider van de Stedendriehoek voor werkenden en niet werkenden en wij zijn de partner voor bedrijven/instellingen waar het gaat om het scholen van medewerkers.

Samen werken aan een goede school
Met onze partners in de regio bieden wij goed onderwijs vanuit een goede school.